Järjestöjen vetoomus väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi|

Setlementti Tampere ry on mukana järjestöjen vetoomuksessa ministereille väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi|

Kuten maailmalla, Suomessakin koronakriisin vaikutukset väkivaltaa kokeviin naisiin sekä lapsiin ovat jo näkyvissä. Erityisesti chattien ja muiden sähköisten tukipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti korona-aikana. Myös poliisin kotihälytystehtävät perheväkivaltatapauksiin liittyen näyttävät lisääntyneen. Väkivallan seuraukset tulevat jatkumaan pitkään senkin jälkeen, kun pandemia on hiipunut, ja todelliset vaikutukset tulevat näkymään vasta vuosien kuluessa. Jo ennen pandemiaa Suomi nousi eurooppalaisessa vertailussa yhdeksi väkivaltaisimmista maista naisille.

Hallituksen on varmistettava riittävät toimintaresurssit väkivaltaa kokeneiden naisten tukipalveluille ja muille naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa toteuttaville tahoille.

Valtiolla on velvollisuus taata riittävät tukipalvelut väkivaltaa kokeneille. Esimerkiksi Istanbulin sopimuksen nojalla valtion tulee varmistaa, että uhrien saatavilla on psykologista neuvontaa, tukea asumisjärjestelyihin, oikeudellista apua, terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja sekä taloudellista tukea (20 artikla). Yleisten palvelujen lisäksi on järjestettävä naiserityisiä palveluja (22 artikla).

Näiden velvoitteiden toteuttamisessa kunnat ja kansalaisjärjestöt ovat tällä hetkellä avainasemassa. Siksi valtion on varmistettava näiden tahojen resurssit järjestää tarvittava määrä palveluja.

Väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoitus on pitkään ollut epävarmalla pohjalla. Koronakriisin myötä erityisesti STEA-rahoitteiset eli rahapelituotoilla rahoitettavat palvelut ovat suuren epätietoisuuden vallassa. STEA:n mukaan on odotettavissa, että vuodelle 2021 myönnettävissä oleviin avustuksiin käytettävissä oleva rahamäärä laskee merkittävästi. Tämä aiheuttaa huolta palvelujen jatkuvuudesta ja riittävyydestä. Palvelujen riittämättömyys tulee näkymään kasvaneina kustannuksina muualla.

Hallituksen sitoumus rahapelituoton aleneman täysimääräisestä kompensoinnista sekä halu linjata näiden varojen käytöstä osana valtion budjetin kokonaisuutta on tervetullut.

Valtion onkin turvattava hyvät toimintaedellytykset naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle, mukaan lukien uhrien palveluille. Rahoituksen on oltava pitkäaikaista, ennakoitavaa ja pysyvää.

Nykyiset rakenteet eivät riitä tukemaan tehokkaita väkivallan vastaisia toimia. Turvakotipaikkojen ja SERI-tukikeskusten lisäämisen lisäksi Suomeen tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palvelupisteitä, vertaisryhmiä niin verkkoon kuin maan kattavasti eri paikkakunnille, kriisipalveluja, ennaltaehkäiseviä palveluja, jalkautuvia palveluja ja selviytymisvaihetta tukevia palveluja.

Naisiin kohdistuvan väkivallan erityisten riskiryhmien asema suhteessa väkivaltatyön palveluihin on erittäin heikko koko maassa. Erityisesti vammaiset naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, päihteiden aktiivikäyttäjät, asunnottomat naiset, paperittomat naiset, turvapaikanhakijanaiset sekä maahan muuttaneet ja heikosti suomea puhuvat naiset jäävät herkästi palvelujen ulkopuolelle. Myös ikääntyneille naisille sekä tytöille ja nuorille naisille tarvitaan erikoistuneita palveluja. Kolmas sektori on erittäin tärkeässä asemassa palveluiden tuottamisessa erityisille riskiryhmille.

Kuvituskuva vetoomukseen

Kannanotto 12.5. Amnestyn sivuilla: vetoomus

Allekirjoittajat,

Amnesty International Suomen osasto ry Ensi- ja turvakotien liitto ry Exit – pois prostituutiosta ry Fenix Helsinki Miehet ry Mieli Lounais-Suomen mielenterveys ry Monika-Naiset liitto ry Naisasialiitto Unioni ry Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry Naisten Linja Suomessa ry Nicehearts ry Pro-tukipiste ry Rikosuhripäivystys Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry Seta ry Setlementti Tampere ry Tukinainen ry Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry UN Women Suomi Elina Penttinen, yliopistonlehtori, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman koulutusjohtaja, Haavoittuvuuden haltuunotto -hankkeen johtava tutkija, Helsingin yliopisto

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto