Uusia opinnäytetöitä

Setlementti Tampereen toiminnasta tehdään vuosittain opinnäytetöitä niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistossa. Monialaisesta yhdistyksestä löytyy paitsi paljon tutkimusaiheita, niin myös valmiita aineistoja. Tässä esimerkkejä tuoreimmista opinnäytetöistä.

Lotta Lehmusvuoren (2016) pro gradu työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa käsitteli vapaaehtoistoimintaa. ”Sitoutuminen ja motiivit vapaaehtoistyössä. Vertaileva tutkimus Setlementti Naapuri Ry:n organisaatiossa” -tutkielmassa tarkastellaan mm. eroaako sitoutuminen ja motivaatio yhdistyksen kahden yksikön vapaaehtoisten välillä, joista toisessa vapaaehtoistyöntekijöillä on oltava ammatillinen koulutus sekä alan työkokemusta ja toisessa taas ammatillisia vaatimuksia vapaaehtoistyölle ei ole. Ensimmäisessä yksikössä korostui sitoutumiseen vahvimmin vaikuttavana tekijänä ryhmän merkitys. Vapaaehtoiset kokivat sitoutumisen vapaaehtoisten ryhmään hyvin vahvana. Toisessa yksikössä sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä esille tuli halu tehdä vapaaehtoistyötä ja mielenkiintoiset aiheet.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606211965

Riikka Kalliomäen & Suvi Klemolan (2016) opinnäytetyön ”Nuorten tuetun asumisen (TUAS) merkitys nuoren itsenäistymiselle” tutkimusaineistona oli TUAS:n asiakkaiden alkukartoitus- ja loppuarviointilomakkeet. Tulosten mukaan eniten tuen tarvetta nuoret kokivat asioiden hoidossa, talouden hallinnassa ja asumiseen liittyvissä asioissa. TUAS vastasi nuorten tarpeisiin, sillä parannusta tapahtui erityisesti talouden hallinnassa ja asumisessa. Käytännön taitojen lisäksi nuorten itsetunnossa oli havaittavissa myönteistä kehitystä. Palvelusta annetut palautteet olivat pääosin positiivisia, ja niissä korostui hyvä tukisuhde ohjaajan kanssa.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016121520612

Sinikka Joutsi (2017) haastatteli ”Kirje tuntemattomalle -toiminnan merkitys kirjoittajalle ja vastaanottajalle” -tutkimukseen neljä vapaaehtoista kirjeiden kirjoittajaa ja neljä vastaanottajaa. Tutkimuksessa selvisi sekä kirjoittamisen että kirjeiden vastaanottamisen herättäneen positiivisia tunteita. Kirjeen kirjoittaminen koettiin matalan kynnyksen tavaksi tehdä vapaaehtoistyötä sekä toimivaksi tavaksi pysähtyä tarkastelemaan omaa elämää. Kirjeen vastaanottamisen koettiin rohkaisevan, antavan vertaistukea ja muistuttavan, että maail-massa on ihmisiä, jotka tahtovat toisilleen hyvää. Hyväksi kirjeeksi kuvattiin kirjettä, josta löytyy kirjoittajan omaa arkistakin pohdintaa ja mahdollisesti tarina omasta vaikeasta elämäntilanteesta selviämisestä.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705229524

Lämmin kiitos Lotta, Riikka & Suvi ja Sinikka! Työnne antavat arvokasta tietoa, jota voimme hyödyntää yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto